Who is Apollonia Kotero dating? Apollonia Kotero boyfriend, husband, relationships