Who is Penny Singleton dating? Penny Singleton boyfriend, husband, relationships